14 november 2022

Rijk en regio steken zo’n € 2 miljard in Brainportdeal, A58 en verstedelijking Brabant

Het Rijk, provincie en gemeenten investeren de komende jaren zo’n € 2 miljard in verstedelijking en mobiliteit van Brabant. Het grootste deel, ongeveer € 1,5 miljard, wordt geïnvesteerd in Eindhoven en omgeving. De Brainportdeal bestaat onder meer uit aanpassingen aan spoor en station, een snelle buslijn naar De Run in Veldhoven. Daarnaast wordt de A58 tussen Eindhoven en Tilburg verbreed. Dat en meer is afgesproken op het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) in Den Haag. Daar zijn ook afspraken gemaakt over mobiliteitsmaatregelen om woningbouw te ontsluiten in Breda, Tilburg en Den Bosch en andere plaatsen in Brabant. Voor dit alles reserveren Rijk en regio minimaal € 360 miljoen.

Bereikbaarheid

Gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen van mobiliteit is positief over de toezeggingen van het Rijk. “Hiermee wordt perspectief geboden aan inwoners en bedrijven in Brabant. Ook de komende jaren wordt flink geïnvesteerd in mobiliteit en dat is nodig om de groei van de bevolking en van de economie op te kunnen vangen. Ik ben verheugd dat we in ieder geval de A58 tussen Eindhoven en Tilburg nu op het prioriteitenlijstje van I&W hebben gekregen.” Haar collega van Ruimte en Wonen, gedeputeerde Erik Ronnes is blij dat er extra geld komt om de bereikbaarheid op andere manieren een stimulans te geven zodat ook bouwprojecten door kunnen gaan. “Het is goed dat er boter bij de vis komt om woningbouw mogelijk te maken. Want met alleen huizen zijn we er niet, we hebben ook een goede infrastructuur nodig. En met deze afspraken zetten we stappen in stedelijk gebied en de regio.” 

‘Brainportdeal broodnodig om economie draaiende houden’

Rijk, provincie en regionale overheden leggen een flinke som neer voor de zogeheten ‘Brainportdeal’. “De Brainportregio is essentieel voor de economische ontwikkeling en economische veiligheid van Nederland”, aldus gedeputeerde Economie Martijn van Gruijthuijsen. “Daarnaast is de industrie in Brabant noodzakelijk voor de strategische autonomie van Europa. Deze investeringen van Rijk en regio zijn broodnodig om de economie van Nederland draaiende te houden, vandaag en morgen.” Het geld van de Brainportdeal wordt onder meer besteed aan de ontwikkeling van het stationsgebied in Eindhoven (multimodale knoop) en aanpassingen aan het emplacement op het station van Eindhoven en het realiseren van een snelle buslijn (HOV4) van station Eindhoven naar De Run in Veldhoven. Het regionale bedrijfsleven bekostigt ook een deel van de investeringen in de Brainportdeal, een primeur.
Daarnaast is er een oplossing gevonden voor het budgettekort voor de A58 Eindhoven-Tilburg. Het Rijk stelt hiervoor € 126 miljoen beschikbaar. Brabant had eerder stikstofcapaciteit - experts die stikstofberekeningen maken – aangeboden, iets waar het Rijk een tekort aan heeft. Nu deze knelpunten zijn weggewerkt wordt de aanleg van de A58 Eindhoven-Tilburg met prioriteit verder voorbereid. Het tijdelijk aanhouden van rijksinfraprojecten (vooral snelwegen) vanwege beperkte stikstofcapaciteit  heeft met name effect op de provinciale en gemeentelijke wegen in en rond Breda en Tilburg. Met het Rijk is afgesproken dat voor de Stedelijke Regio Breda-Tilburg een mobiliteitspakket zal worden uitgewerkt om deze negatieve effecten op te vangen.

Mobiliteitsmaatregelen versnellingslocaties

Het Rijk zal de komende jaren flink bijdragen aan mobiliteitsmaatregelen voor grootschalige woningbouwprojecten in ’s-Hertogenbosch (€ 36,1 miljoen), Tilburg (€ 44,4 miljoen) en Breda (€ 49,7 miljoen). Deze bijdragen komen uit de € 7,5 miljard die het Rijk hiervoor heeft vrijgemaakt in het regeerakkoord. De regio matcht de bijdragen van het Rijk voor ’s-Hertogenbosch, Breda en Tilburg. Daarnaast reserveert het Rijk € 60 miljoen voor de aanpak van het station in ’s-Hertogenbosch. De regio wil € 41,5 miljoen aan de ontwikkeling van het station bijdragen. Het Rijk heeft ook bijdragen gegeven aan mobiliteitsmaatregelen voor een tiental locaties waar woningbouw versneld kan worden, bijvoorbeeld in Oss, Bergen op Zoom, Helmond, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal. In totaal gaat het om ruim € 94 miljoen voor 12.357 woningen. Daar komt nog € 71,8 miljoen vanuit de regio bij.

Bas van der Pol, voorzitter Stuurgroep Stedelijk Brabant en wethouder van Tilburg: “We zijn blij met de hoge ambitie en de ongekende energie in Brabant. Met deze investeringen en een voorbeeld stellend ontwikkelperspectief zetten we met het Rijk in op de volle kleuren van onze prachtige ‘mozaïek-metropool’. We bouwen aan echt hoogwaardige stedelijke knooppunten, zetten bodem, water en landschap centraal en blijven werken aan sterke dorpen.” 

Vooruitgang op andere terreinen

Deze versnelde woningbouw is onderdeel van de Verstedelijkingsstrategie NOVEX-gebied Stedelijk Brabant waar Rijk en regio samen aan willen werken. In het BO MIRT zijn werkafspraken gemaakt ter voorbereiding van het vaststellen van uitvoeringsafspraken in het BO Leefomgeving van 2023. Zo zullen per regio mobiliteitspakketten worden ontwikkeld en wordt een signaleringskaart water getest. 

Naast de eerder genoemde onderwerpen is op nog een aantal andere terreinen vooruitgang geboekt. Zo is onder meer afgesproken dat er een uitvoeringsagenda Nationaal Toekomstbeeld Fiets wordt opgesteld en is verder invulling gegeven aan de slimme en duurzame mobiliteit via het programma Veilig, Slim, Duurzaam. Rijk en regio hebben daarnaast op dit BO MIRT gedeeld dat er een spanning is tussen verstedelijking en goederenvervoer door kernen in Brabant. Het uitgangspunt moet volgens de provincie een vermindering van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Brabantroute zijn.